Analyseert en controleert uw verzekeringen en stuurt aan met eerlijk advies.

Aanbestedingen

 

Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw bestaat het aanbesteden van opdrachten van de overheid. Vanaf 2004 bestaat er één EU richtlijn voor nationale, regionale en lokale overheden. In de Nederlandse wetgeving staat dat aanbestedingsprocedures sinds 2005 openbaar moeten zijn.
 
Zowel de nationale overheid, rijksdiensten, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook publiekrechtelijke instelling die met overheidsgeld worden gefinancierd, dienen Europees aan te besteden zodra de opdracht boven een bepaald bedrag uitkomt. Deze bedragen zijn te vinden op: www.europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/europese_aanbesteding/drempelbedragen en worden jaarlijks aangepast.
 
De algemene beginselen van aanbestedingsrecht zijn:
 
Gelijke behandeling: gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden.
 
Transparantie: de gevolgde procedure moet doorzichtig (en dus controleerbaar) zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige inschrijvers moeten weten waar zij aan toe zijn.
 
Proportionaliteit: de gekozen maatregelen en criteria moeten zowel noodzakelijk als passend zijn met het oog op hetgeen de aanbestedende dienst wil bereiken. De gestelde eisen mogen dus niet te zwaar zijn in verhouding tot de opdracht.
 
Wederzijdse erkenning: lidstaten van de EU moeten goederen en diensten van ondernemingen uit andere lidstaten toelaten voorzover die goederen en diensten op gelijkwaardige wijze beantwoorden aan de legitieme doelstellingen van de lidstaat van bestemming.
 
Overheidsorganisaties worden extra kritisch gevolgd door politiek en samenleving. Kunnen bedrijven zich tot op zekere hoogte permitteren risico’s voor eigen rekening te nemen, overheidsinstellingen kunnen niet anders dan uiterst zorgvuldig omgaan met risico’s. Een adequate, doelmatige risicobescherming is een maatschappelijke noodzaak.
 
LJ Registermakelaars in Assurantiën heeft alle specialistische kennis en faciliteiten in huis om de publieke sector te adviseren en te begeleiden bij haar keuze welke aanbesteding voor haar de beste is. Daarnaast heeft LJ Registermakelaars kennis op het gebied van risicopreventie en risk management programma’s, verzekeringen en herverzekeringen.